Hướng dẫn và truyền thông ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

PHỤ LỤC I

TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

(Kèm theo Công văn số          /SYT-TCHC ngày       /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

  1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7- OWLafYPY?usp=sharing

  • Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoV x2?usp=sharing

  • Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLx HiVZ?usp=sharing

  • Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJ- YJ9U_1a3?usp=sharing

  • Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI? usp=sharing

  • Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0F- XUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing

PHỤ LỤC II

TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCHC ngày        /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

  1. Clip giới thiệu về ứng dụng PC Covid:

https://drive.google.com/file/d/1SXV_j7MiaRNLPEj5KoaWtFUSv6XQbTMi/vie w?usp=sharing

  • Video ca nhạc truyên truyền về PC Covid và quét QR:

https://drive.google.com/file/d/1XjAGK8McHbesEXTz157d-rv_RiFiJ- gq/view?usp=sharing

  • Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng:

https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmP- KZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing

  • Bộ tài liệu in ấn (Brochure, Poster, Standee, Tờ rơi…) giới thiệu về PC Covid và quét mã QR nơi công cộng:

https://drive.google.com/drive/folders/1-KyDo1- CGZOwfirtbeBtu3Cp4NNgtD8F?usp=sharing