KẾ HOẠCH: Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
Số: /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày
01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách
và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối
thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
năm 2023 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với chương trình chuyển đổi
số, phát triển kinh tế – xã hội”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tuyên truyền phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của nhà nước và của tỉnh liên quan đến thanh niên.
– Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về cơ chế, chính sách và các quy
định của pháp luật đối với thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những
nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc triển khai, thực hiện
phát triển công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử; đảm bảo an ninh
trên không gian mạng,… phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển
kinh tế – xã hội; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh
niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên
trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
– Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng
của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.
– Việc tổ chức phải hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực và đảm bảo thời gian, nội
dung chương trình.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI
1. Nội dung đối thoại
– Báo cáo đề dẫn: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh.
2
– Thông tin kết nối nội dung, nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn
tỉnh: Chính quyền số, xã hội số; kinh tế số; vai trò nòng cốt, tiên phong của đoàn
viên, thanh niên trong việc tham gia chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế
số với phát triển kinh tế – xã hội. Cơ chế, chính sách hiện hành của Trung ương và
của tỉnh để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia vào chương trình chuyển
đổi số.
– Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại, trả lời những vấn đề thanh niên quan tâm
đến công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
– Thanh niên kiến nghị, đề xuất, hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp để
thúc đẩy, phát huy vai trò của thanh niên tham gia vào công tác chuyển đổi số gắn
với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
2. Hình thức
Tổ chức đối thoại trực tiếp tại điểm cầu tỉnh, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu
của các huyện, thành phố.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC
– Thời gian: 01 buổi, dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2023.
– Địa điểm:
+ Điểm cầu trực tiếp: Tại trụ sở UBND tỉnh.
+ Điểm cầu trực tuyến: Tại trụ sở UBND các huyện, thành phố.
– Kinh phí: Đảm bảo triển khai Kế hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
– Chủ trì đối thoại: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
– Đại biểu mời: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh.
– Thành phần:
+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thanh niên các Sở,
ngành liên quan;
+ Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên: Tỉnh đoàn Hòa Bình, Sở Nội vụ, Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội: Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
+ Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và chuyên viên tham mưu
công tác quản lý nhà nước về thanh niên;
3
+ Đại diện lãnh đạo các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Các thanh
niên tham gia đối thoại để kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch.
– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo đề dẫn: “Báo
cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”.
– Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên từ Tỉnh
đoàn, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh). Chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, chuẩn bị nội dung trao đổi,
trả lời thanh niên tại buổi đối thoại.
– Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.
– Xây dựng nội dung đối thoại chi tiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Chương
trình, nội dung, tài liệu đối thoại, dự thảo Giấy mời, cơ sở vật chất và các điều kiện
cần thiết khác phục vụ công tác đối thoại).
– Tổng hợp, đề xuất dự thảo nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh tại cuộc đối thoại.
2. Tỉnh đoàn Hòa Bình
– Chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và các tổ chức đoàn trực thuộc tuyên
truyền, phổ biến Kế hoạch này; tổng hợp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của thanh
niên theo nhóm lĩnh vực gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/4/2023 để chuẩn
bị chương trình đối thoại.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bình chọn, giới thiệu
đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại.
– Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết của chương
trình đối thoại. Hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong tỉnh phân bổ số lượng và triệu tập
đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm
bảo tổ chức đối thoại; Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại
cuộc đối thoại.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
– Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên
địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay, gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2023 để tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
4
– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức Chương trình đối thoại
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên.
– Chuẩn bị các nội dung, thông tin về chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã
hội số,… của tỉnh cho thanh niên; trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên do Sở
Nội vụ chuyển đến; tham gia chương trình đối thoại để trao đổi, trả lời các ý kiến,
kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại.
5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
– Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời đăng trên
Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đơn vị.
– Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên thuộc lĩnh vực, thẩm quyền
quản lý (nếu có), gửi Tỉnh đoàn Hòa Bình trước ngày 14/4/2023.
– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan kết nối đường truyền trực tuyến; mời đại biểu tham dự, chuẩn bị
tài liệu và các điều kiện tổ chức Hội nghị tại điểm cầu địa phương.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, quá trình thực
hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để
tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
– Bộ Nội vụ;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
– Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
– Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành;
– UBND các huyện, thành phố;
– Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
– Lưu: VT, NVK (ThH,80b).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Toàn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *